https://pharmasoft.com.tr/wp-content/uploads/2022/08/dataprotection-edited.jpg

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA VE RIZA METNİ

PharmaSoft İlaç Bilişim Danışmanlık Ltd. Şti. şirket gizlilik politikası kapsamında kişisel veri mahremiyeti ve özel hayatın gizliliğine önem verir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri İşleyen sıfatını haiz şirketimizce elde edilmiş/edilecek ya da şirketimizle paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde şirketimizce işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

Kişisel Veriler” terimi, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

15.04.2014’de Resmî Gazete’de yayımlanan “İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik” kapsamında, Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından sertifikalandırılan şirketimiz, Sözleşmeli Farmakovijilans Hizmet Kuruluşu (“SFHK”) olarak destek sağladığı firmaların Farmakovijilans yükümlülükleri konusunda hizmet vermektedir. Farmakovijilans Hizmetleri kapsamında gelen yan etki bildirimleri; Farmakovijlans Veri tabanı aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Farmakovijilans faaliyetleri ile ilgili olarak taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin (bilgi depolama, raporlama, bilgilendirme vb.) ve taahhütlerinin yerine getirilmesi ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (basılı veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu hizmetlerin sunulması ve de gerektiği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle kişisel verileriniz şirketimizce 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için gizlilik sözleşmesi kapsamında üçüncü şahıslarla da paylaşılabilir. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla kişisel veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek
  • Veri sahipleri Kanun’un 11. maddesinde sıralanan haklara yönelik taleplerini, info@pharmasoft.com.tr adresine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle PharmaSoft’a PharmaSoft, gelen talepleri en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
    İhtiyaç halinde Bilgi Talep Formunu doldurarak tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunulur.

Gizlilik Deklarasyonu

Bu dokümanda yer alan veri ve bilgiler, PharmaSoft İlaç Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti’nin gizli ve fikri mülkiyetindeki bilgileri içermektedir. Bu gibi gizli bilgilerin kullanımı, kabul edilen amaçla alıcıyla sınırlandırılmalı ve PharmaSoft İlaç Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti’nin yazılı izni olmadan herhangi bir amaçla yayınlanmamalı, üçüncü kişilere açıklanmamalı veya üçüncü kişiler ile paylaşılmamalıdır. Bu dokümanın PharmaSoft İlaç Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti’nin yazılı izni olmaksızın paylaşılması halinde, PharmaSoft İlaç Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti’nin fikri mülkiyet hakları ihlal edilmiş kabul edilecektir.

https://pharmasoft.com.tr/wp-content/uploads/2022/03/footer_logo_2.png
https://pharmasoft.com.tr/wp-content/uploads/2017/03/logo_white.png
Ürünlerimiz
Demo Talebi

Yazılımlarımız veya vermekte olduğumuz hizmetle ilgili bilgi veya demo talebiniz varsa aşağıdaki bağlantıdan bize ulaşın.

Bu sitede yayımlanan her türlü görsel, yazı vb. materyal PharmaSoft İlaç Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti’ ne aittir. Tüm hakları saklıdır.

Copyright © 2022 PharmaSoft.com™ | Bu site PharmaSoft Geliştirme Atölyesi tarafından geliştirilmiştir. atelier@pharmasoft.com.tr  adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.